Јавни позив-конкурс за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Врбас

archive Јавни позив-конкурс за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Врбас

Јавни позив-конкурс и документацију која је потребна за конкурс може преузети ОВДЕ

 

На основу Одлуке Општинског већа општине Врбас о расписивању Јавног конкурса 064-4-140/2022-III/02 од 19. маја 2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Врбас“ број 10/22), општина Врбас (у даљем тексту: Правилник)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Врбас за 2022. годину
 

I ПРЕДМЕТИ МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следећи критеријуми енергетске ефикасности:

1)  Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

 • U≤ 1,5 W/m2Kза прозоре и балконска врата
 • U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

 • минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%.

5) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

 • минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 4) или 5), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом


8) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратећеинсталацијегрејногсистемаЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 • 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 • износа који се добија множењем количине топле воде из достављене профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.

Домаћинстава (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 1. тач. 6)  овог одељка.

Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 2.525.000,00 динара.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства, изузев:

 • власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 • власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта, или
  • ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта
 • да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходном месецу минимално 30

Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника.

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Општине Врбас су:

 • Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 • Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
 • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 • решење о одобрењу за извођење радова за изградњу гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације (за набавку котла на природни гас);

напомена: изградња прикључка и унутрашње гасне инсталације се не финансира овим конкурсом.

 • предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;
 • изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
 • потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања (Прилог 3)
 • решење о утврђивању пореза на имовину

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници Општине Врбас  www.vrbas.net или на шалтеру број 12. Општине Врбас, Маршала Тита број 89, Врбас и садржи:

 • Комплетан текст Јавног конкурса,
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
 • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу.
 • Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности
 • Прилог4 - Критеријуми за избор пројеката

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Врбас.

Конкурс је отворен закључно са даном 12.09.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Врбас, Маршала Тита број 89, Врбас или препоручено поштом на адресу:

Општина Врбас
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Маршала Тита бр.89
21460 Врбас

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 064/8172041 и електронску адресу: e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Врбас.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

           

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 • Постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
 • Постојећи начин грејања;
 • Постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине;
 • Коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине/републике)

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4.

 

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши се у складу са Правилником и применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса.

Комисија за реализацију мера енергетске санације општине (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима  из одељка III и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према критеријумима из одељка VIII  Јавног конкурса.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу општине.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

На листу из става 10. овог одељка  подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу општине.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Врбас доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима -  извођачима радова, а не домаћинствима, након што грађанин изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава општине).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико грађанин није средства наменски утрошио или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"