Права у борачко-инвалидској заштити могу остварити само они грађани који су стекли својство борца, војног инвалида, односно цивилног инвалида рата. 

    Ова права грађани остварују пред општинским органом управе надлежним за борачку заштиту.
    У процедури остваривања свих права у овој области грађани не плаћају административну таксу на захтеве и друге поднеске.

 
     У овој области могу се остварити следећа права:

 • Борачки додатак.
 • Лична инвалиднина војних инвалида.
 • Додатак за помоћ и негу војног инвалида.
 • Право на ортопедски додатак.
 • Право војног инвалида на накнаду за време незапослености.
 • Право војног инвалида на накнаду за исхрану и смештај ради путовања у друго место.
 • Право на путничко моторно возило.
 • Право на бесплатну и повлашћену вожњу.
 • Право члана породице борца и инвалида у случају смрти борца, односно војног инвалида.
 • Право на породичну инвалиднину.
 • Права цивилних инвалида на личну инвалиднину, додатак за негу и помоћ другог лица. Ортопедски додатак.
 • Бесплатну и повлашћену вожњу.
 • Накнаду за исхрану за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа.
 • Накнаду за погребне трошкове.
      Уколико општински орган не одлучи поводом захтева грађанина у законском року, он може због ћутања администрације да поднесе жалбу министарству надлежном за борачку и инвалидску заштиту и да се обрати Републичкој управној инспекцији.

 
 

20.1. Борачки додатак

 
      Право на борачки додатак има лице које је стекло својство борца.
 
      Уз захтев се подноси:                              

 • Доказ о учешћу у рату и времену проведеном у рату (потврда надлежне војне команде или другог војног органа).
 • Потврда о радном односу или доказ о привременој незапослености (пријава код Завода за тржиште рада).
Орган решењем признаје право на накнаду у висини разлике између зараде коју би борац остварио за рад у пуном радном времену и износа просечне нето зараде у СРЈ за претходни месец, увећану за 30%.
            Решење се доноси у року од месец дана.
      Ако се решење не донесе у законском року, грађанин има право да се обрати републичком министарству надлежном за борачку заштиту, а може тражити и заштиту и помоћ од Републичке управне инспекције.

 
 

20.2. Лична инвалиднина војних инвалида

 

     Захтев за признавање права на личну инвалиднину има војни инвалид који је разврстан у једну од десет група инвалидитета зависно од степена оштећења организма насталих у току ратних дејстава.
     Степен инвалидности војног инвалида утврђује лекарска комисија на основу процента оштећења организма и степена инвалидности. Инвалидска комисија својим мишљењем даје предлог за разврставање инвалида у једну од 10 група инвалидитета. На основу мишљења лекарске комисије инвалид се разврстава у одговарајућу групу инвалидности и признаје му се право на потпуну или непотпуну инвалиднину.
     Право на инвалиднину не застарева, али се признаје од првог наредног месеца по подношењу захтева.

 
                 Основ за обрачун инвалиднине чини просечна нето зарада из претходног месеца увећана за 80 % и утврђује се у зависности од степена инвалидитета:

 1. група 100 %,
 2. група 73 %,
 3. група 55 %,
 4. група 41 %,
 5. група 29 %,
 6. група 18 %,
 7. група 13 %,
 8. група 8 %,                                                             
 9. група 7 % и
 10. група 6 %.                                                          

            Решење о признавању права доноси се у року од месец дана.
 
 

20.3. Додатак за негу и помоћ војном инвалиду

 
     Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ могу поднети војни инвалиди који су разврстани у групе од 1. до 4, а које су разврстане у 3 степена:

 1. степен - војни инвалиди 1.групе који су потпуно неспособни за обављање свих животних потреба и којима је потребна непрекидна нега и помоћ другог лица.
 2. степен - војни инвалиди који нису разврстани у 1. степен и војни инвалиди 2, 3. и 4. групе који су потпуно неспособни за обављање основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица.
 3. степен - војни инвалиди 2, 3. и 4. групе са оштећењем организма које је једнако инвалидитету 1. групе а разврстани су у 2. степен.

    Разврставање војних инвалида спроводи се пред Војном инвалидском комисијом, на основу Правилника о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида.
    Основ за одређивање висине додатка представља основица за утврђивање личне инвалиднине из претходног поглавља и износи:

 • за 1. степен 100 %,
 • за 2. степен 66 % и
 • за 3 степен 46 %.

   Решење о признавању права на додатак за негу и помоћ војном инвалиду доноси општински орган у року од месец дана.
 
 

20.4. Право војног инвалида на ортопедски додатак

 

    Захтев за признавање права на ортопедски додатак може поднети војни инвалид од 1. до 6. групе коме су ампутирани екстремитети или су тешко оштећене функције екстремитета или је потпуно изгубио вид.
    Оштећење организма ради признавања овог права разврстава се у 4 степена према тежини и узроку оштећења.
Пре признавања права на овај додатак спроводи се процедура пред надлежном инвалидском комисијом ради утврђивања степена оштећења екстремитета.
Ортопедски додатак се одређује у проценту од основице за личну инвалиднину и износи једнократно:
 • за 1. степен 29 %,
 • за 2. степен 22 %,
 • за 3. степен 14 % и
 • за 4. степен 7 %.

Инвалиду који има више оштећења може се увећати ортопедски додатак за 25 %, а највише до 36 %.
Орган општинске управе доноси решење о признавању овог права у року од месец дана.

 

20.5. Право војног инвалида на накнаду за време незапослености
 
   Права у борачко-инвалидској заштити могу остварити само они грађани који су стекли својство борца, војног инвалида, односно цивилног инвалида рата.
   Ова права грађани остварују пред општинским органом управе надлежним за борачку заштиту.
   У процедури остваривања свих права у овој области грађани не плаћају административну таксу на захтеве и друге поднеске.

 
     У овој области могу се остварити следећа права:

 • Борачки додатак.
 • Лична инвалиднина војних инвалида.
 • Додатак за помоћ и негу војног инвалида.
 • Право на ортопедски додатак.
 • Право војног инвалида на накнаду за време незапослености.
 • Право војног инвалида на накнаду за исхрану и смештај ради путовања у друго место.
 • Право на путничко моторно возило.
 • Право на бесплатну и повлашћену вожњу.
 • Право члана породице борца и инвалида у случају смрти борца, односно војног инвалида.
 • Право на породичну инвалиднину.
 • Права цивилних инвалида на личну инвалиднину, додатак за негу и помоћ другог лица. Ортопедски додатак.
 • Бесплатну и повлашћену вожњу.
 • Накнаду за исхрану за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа.
 • Накнаду за погребне трошкове.
      Уколико општински орган не одлучи поводом захтева грађанина у законском року, он може због ћутања администрације да поднесе жалбу министарству надлежном за борачку и инвалидску заштиту и да се обрати Републичкој управној инспекцији.

 
 

20.1. Борачки додатак

 
      Право на борачки додатак има лице које је стекло својство борца.
 
      Уз захтев се подноси:                              

 • Доказ о учешћу у рату и времену проведеном у рату (потврда надлежне војне команде или другог војног органа).
 • Потврда о радном односу или доказ о привременој незапослености (пријава код Завода за тржиште рада).
Орган решењем признаје право на накнаду у висини разлике између зараде коју би борац остварио за рад у пуном радном времену и износа просечне нето зараде у СРЈ за претходни месец, увећану за 30%.
            Решење се доноси у року од месец дана.
      Ако се решење не донесе у законском року, грађанин има право да се обрати републичком министарству надлежном за борачку заштиту, а може тражити и заштиту и помоћ од Републичке управне инспекције.

 
 

20.2. Лична инвалиднина војних инвалида

 

     Захтев за признавање права на личну инвалиднину има војни инвалид који је разврстан у једну од десет група инвалидитета зависно од степена оштећења организма насталих у току ратних дејстава.
     Степен инвалидности војног инвалида утврђује лекарска комисија на основу процента оштећења организма и степена инвалидности. Инвалидска комисија својим мишљењем даје предлог за разврставање инвалида у једну од 10 група инвалидитета. На основу мишљења лекарске комисије инвалид се разврстава у одговарајућу групу инвалидности и признаје му се право на потпуну или непотпуну инвалиднину.
     Право на инвалиднину не застарева, али се признаје од првог наредног месеца по подношењу захтева.

 
                 Основ за обрачун инвалиднине чини просечна нето зарада из претходног месеца увећана за 80 % и утврђује се у зависности од степена инвалидитета:

 1. група 100 %,
 2. група 73 %,
 3. група 55 %,
 4. група 41 %,
 5. група 29 %,
 6. група 18 %,
 7. група 13 %,
 8. група 8 %,                                                             
 9. група 7 % и
 10. група 6 %.                                                          

            Решење о признавању права доноси се у року од месец дана.
 
 

20.3. Додатак за негу и помоћ војном инвалиду

 
     Захтев за признавање права на додатак за негу и помоћ могу поднети војни инвалиди који су разврстани у групе од 1. до 4, а које су разврстане у 3 степена:

 1. степен - војни инвалиди 1.групе који су потпуно неспособни за обављање свих животних потреба и којима је потребна непрекидна нега и помоћ другог лица.
 2. степен - војни инвалиди који нису разврстани у 1. степен и војни инвалиди 2, 3. и 4. групе који су потпуно неспособни за обављање основних животних потреба и којима је неопходна непрекидна нега и помоћ другог лица.
 3. степен - војни инвалиди 2, 3. и 4. групе са оштећењем организма које је једнако инвалидитету 1. групе а разврстани су у 2. степен.

    Разврставање војних инвалида спроводи се пред Војном инвалидском комисијом, на основу Правилника о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида.
    Основ за одређивање висине додатка представља основица за утврђивање личне инвалиднине из претходног поглавља и износи:

 • за 1. степен 100 %,
 • за 2. степен 66 % и
 • за 3 степен 46 %.

   Решење о признавању права на додатак за негу и помоћ војном инвалиду доноси општински орган у року од месец дана.
 
 
 

20.4. Право војног инвалида на ортопедски додатак

 

    Захтев за признавање права на ортопедски додатак може поднети војни инвалид од 1. до 6. групе коме су ампутирани екстремитети или су тешко оштећене функције екстремитета или је потпуно изгубио вид.
    Оштећење организма ради признавања овог права разврстава се у 4 степена према тежини и узроку оштећења.
Пре признавања права на овај додатак спроводи се процедура пред надлежном инвалидском комисијом ради утврђивања степена оштећења екстремитета.
Ортопедски додатак се одређује у проценту од основице за личну инвалиднину и износи једнократно:
 • за 1. степен 29 %,
 • за 2. степен 22 %,
 • за 3. степен 14 % и
 • за 4. степен 7 %.

Инвалиду који има више оштећења може се увећати ортопедски додатак за 25 %, а највише до 36 %.
Орган општинске управе доноси решење о признавању овог права у року од месец дана.
 

20.5. Право војног инвалида на накнаду за време незапослености

     Захтев за признавање овог права може поднети ратни војни инвалид разврстан од 1. до 4. групе инвалидитета који није у радном односу и нема приходе од других делатности.
     Уз захтев за признавање овог права подноси се уверење Завода за тржиште радне снаге да је инвалид пријављен и уверење Републичке управе јавних прихода да се не задужује порезом на приход од имовине и других делатности.
     Висина накнаде се одређује у висини просечне нето зараде у СРЈ за претходни месец и исплаћује се у месечним износима.
     Општински орган доноси решење у року од месец дана.
 

20.6. Право на накнаду за исхрану и смештај војног инвалида ради путовања у друго место

     Захтев за признавање овог права може поднети војни инвалид без обзира на групу инвалидитета.
     Уз захтев се подноси потврда о извршеном путовању, о исхрани и смештају које издаје угоститељска организација или друга организација која се бави смештајем и исхраном.
     Општински орган доноси решење одмах, врши обрачун и исплату.
 

 20.7. Право на моторно путничко возило

   Захтев може поднети само инвалид 1. групе који има ампутацију или тешко оштећење екстремитета или губитак вида.
   Уз захтев за остваривање овог права подноси се доказ о степену оштећења екстремитета који је утврдила првостепена инвалидска комисија.
   Војни инвалид има право на возило домаће производње чија вредност не може бити већа од вредности возила “yуго темпо” у часу испоруке.
   Решење се доноси у року од месец дана.
 

20.8. Право на бесплатну и повлашћену вожњу

     Захтев може поднети војни инвалид без обзира на групу инвалидности у коју је разврстан.
     Право на бесплатну вожњу се остварује у унутрашњем саобраћају железницом, аутобусом и бродом када се путовање обавља по налогу органа ради прегледа лекарске комисије или коришћења бањског или климатског лечилишта.
     Повлашћена вожња у унутрашњем саобраћају обухвата: три путовања годишње железницом, бродом или аутобусом уз повластицу од 75 % од редовне цене и два путовања годишње авионом уз повластицу од 50 % од редовне цене.
     Орган општинске управе доноси решење о праву на бесплатну и повлашћену вожњу и издаје саобраћајну легитимацију за повлашћено путовање.
 

20.9. Право члана породице борца и инвалида у случају смрти борца, односно војног инвалида

     Захтев може поднети члан домаћинства са којим је војни инвалид живео последњу годину живота, односно лице које се о војном инвалиду старало последње године живота.
     Уз захтев се подноси извод из књиге умрлих и доказ о заједничком домаћинству, као и потврда о трошковима сахране.
     Накнада се признаје у двоструком износу личне инвалиднине умрлог војног инвалида.
     Решење се доноси у року од месец дана.
 
 

20.10. Право на породичну инвалиднину

   Право на породичну инвалиднину могу остварити:

 • Удова када наврши 45 година, односно удовац са 50 година.  
 • Деца, усвојеници и пасторчад до навршених 15, односно до 26 година, ако су на редовном школовању.

   Уз захтев за признавање овог права подноси се:

 • Извод из књиге умрлих за борца, односно војног инвалида.
 • Извод из књиге венчаних или рођених за децу.
 • Решење о усвојењу.
 • Потврда о редовном школовању - студирању за децу до 26 година.  

   Орган општине поводом захтева доноси решење у року од месец дана.
 
 

20.11. Права цивилних инвалида рата
 
     Сва права цивилних инвалида рата, као и чланова породица, изједначена су у обиму и врсти права са правима војних инвалида и чланова њихових породица. О захтеву за остваривање њихових права одлучује орган општинске управе надлежан за борачку заштиту. Захтеви за остваривање права не подлежу плаћању административне таксе. Орган је дужан да о правима одлучује у року од месец дана. Уколико у овом року не одлучи, грађанин има право жалбе због ћутања администрације министарству надлежном за послове борачке заштите, као и Републичкој управној инспекцији.

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"