У Републици Србији образована су три републичка фонда пензијског и инвалидског осигурања: за запослене, за самосталне делатности и земљораднике. Грађани  непосредно остварују права пред организационим јединицама – филијалама које су образоване у граду Београду и окрузима за запослене, а за самосталне делатности и земљораднике у центру фондова у Београду. Грађани који су за време запослености били у статусу обавезног осигураника могу да остваре једно од следећих права:
 • Старосну пензију.
 • Породичну пензију.
 • Инвалидску пензију.
 • Право на туђу помоћ и негу.
 • Друга споредна права која проистичу из основних права (нпр. бањско и климатско лечење, разне врсте новчаних додатака, помоћ за случај смрти и друго).

 

16.1. Старосна пензија

 
     На основу Закона о основама пензијског и инвалидског осигурања, као и Закона о пензијском и инвалидском осигурању, осигурано лице може да оствари старосну пензију:

 • Кад наврши 60 година живота (мушкарац), односно 55 (жена), и најмање 20 година пензијског стажа.
 • Кад наврши 65 година живота (мушкарац), односно 60 (жена), и најмање 15 година стажа осигурања.
 • Кад наврши 40 година осигурања (мушкарац), односно 35 година (жена), и најмање 50 година живота.

     Захтев за старосну пензију подноси осигурано лице ако испуњава један од наведених услова.
 
     Уз захтев који се подноси на прописаном обрасцу прилажу се:

 • Закључена радна књижица.
 • Решење о престанку запослења.
 • Фотокопија личне карте.
     Захтев за признавање старосне пензије не подлеже обавези плаћања таксе.
     У фондовима пензијског и инвалидског осигурања воде се прописане матичне евиденције о стажу осигурања и висини примања за време трајања запослења. Ови подаци потребни су за утврђивање висине основице за старосну пензију. Висина старосне пензије утврђује се од пензијског основа. Пензијски основ представља висину примања у 10 узастопних најповољнијих година осигураниковог стажа. Примања у овим годинама се ревалоризују коефицијентом који прописује Управни одбор фонда сваке године. Најнижи проценат пензије за 20 година радног стажа износи 40% од пензијског основа, а највиши 85% за стаж осигурања од 40 година за мушкарца, односно 35 година за жену. За сваку  годину стажа осигурања која недостаје осигуранику се од пензијске основице умањује проценат од 2 %.
     Када надлежна филијала утврди да осигуранику у матичној евиденцији недостају подаци за одређене године запослења, то ће прибавити службеним путем и утврдити висину пензијског основа. Филијала фонда је дужна да решење о старосној пензији донесе најкасније у року од два месеца од дана предаје захтева.
     Осигураник има право жалбе против решења о старосној пензији у року од 15 дана Републичком фонду пензијског и инвалидског осигурања, Теслина бр.10, Београд. Осигураник има право да тражи и заштиту од Републичке управне инспекције уколико се његов захтев не реши у законском року.

 
 

16.2. Породична пензија

 

     Право на породичну пензију имају: брачни друг осигураника, брачна, ванбрачна деца и усвојена деца. Брачни друг стиче право на породичну пензију ако је незапослен и нема других средстава за издржавање и ако је старији од 45 година. Деца осигураног лица могу остварити право на породичну пензију до навршеног пунолетства, а и после пунолетства до 27 године ако су на редовном школовању. Инвалидна деца остварују ово право без обзира на године старости, ако су пре смрти осигураника остварила право на инвалиднину.
     Породична пензија се утврђује на основу пензијског основа преминулог осигураника у  износу од 75 % од висине пензије осигураног лица. Уколико преминуло лице није остварило право на личну пензију, поступак за признавање права на породичну пензију спроводи се тако што се прво утврђује лична пензија преминулог, па се на основу те пензије одређује породична пензија.
     Осигурано лице (лични пензионер) стиче право на пензију од првог наредног дана по престанку запослења. Права по основу пензијског и инвалидског осигурања не застаревају.
     Породична пензија се признаје од првог наредног дана по смрти осигураног лица.

 
 

16.3. Инвалидска пензија

 

      Право на инвалидску пензију остварује запослено лице које је доживело тешку повреду на раду или је због болести или професионалног обољења, на основу налаза лекарске комисије, неспособно да са преосталом здравственом способношћу обавља своје, као ни друге послове.
     Поступак за остваривање инвалидске пензије може покренути лекарска комисија Републичког завода за здравствено осигурање по истеку једне године од предузетог лечења и боловања, као и осигураник на основу мишљења и налаза здравствене установе.
     Захтев за остваривање овог права подноси се филијали фонда у месту пребивалишта осигураника. Уз захтев осигураник подноси налазе и мишљења здравствене установе.
     Пре одлучивања о захтеву осигураник се упућује на преглед код првостепене лекарске комисије. На основу њеног извештаја и мишљења даје се оцена о здравственом стању осигураника, степену оштећења организма и мишљење о разврставању у прву категорију инвалидности. Осигураник има право жалбе на налаз и мишљење првостепене лекарске комисије. Када су налази и мишљење коначни, филијала доноси решење о висини инвалидске пензије. Висина инвалидске пензије за инвалида прве категорије одређује се на основу дужине стажа осигурања. Ако је инвалидност наступила због повреде на раду или професионалног обољења, инвалидска пензија износи 80 % пензијског основа, без обзира на дужину стажа осигурања.
     Ако је инвалидност наступила као последица теже болести, осигураник може остварити инвалидску пензију ако има најмање једну четвртину осигурања од прописаног стажа за пуну старосну пензију, без обзира на године живота.

 
 

16.4. Право на туђу негу и помоћ

 

     Право на туђу помоћ и негу може остварити лични пензионер, породични и инвалидски пензионер, ако је потпуно неспособан да се стара о себи или има оштећење чула вида. Захтев за признавање овог права подноси се филијали у месту пребивалишта. Пре одлучивања о овом праву грађанин се упућује на инвалидску комисију ради утврђивања степена неспособности. На основу налаза и мишљења првостепене лекарске комисије одлучује се о признавању права на туђу помоћ и негу.
     У филијали осигураници могу добити уверења о висини пензије и другим подацима који се воде по службеној дужности. Захтеви за издавање уверења ослобођени су плаћања административне таксе.

 

КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

15. сеп 2023. КУЛТУРА

"Теодорини дани" за подсећање на најстарији Врбас

Градски музеј Врбаса, који је део Културног центра, ове ј...

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Милићевићу прва награда Фондације "Нушић" и НБ Нови Бечеј

Афористичар, сатиричар и дечији песник из Врбаса Веселин ...

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

08. сеп 2023. КУЛТУРА

Роман Next level Марка Поповића представљен Врбашанима

Марко Поповић, писац из Врбаса, представио је у четвртак...

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

25. авг 2023. КУЛТУРА

Јубиларна, 60. самостална изложба сликара Владе Њарадија

Уметник из Врбаса Владо Њаради обележио је пре десетак да...

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

24. авг 2023. КУЛТУРА

Фолклорни ансамбл КЦ Врбаса наступао у Риминију

Фолклорни ансамбл Културног центра Врбаса, уз подршку лок...

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.