Општински, односно градски орган управе надлежан за послове урбанизма, у складу са одредбама Закона о планирању и уређењу простора и насеља и Закона о локалној самоуправи,  решава  захтеве грађана о следећим правима:

 • О примедбама изнетим у јавној расправи приликом доношења урбанистичких планова.
 • Давању обавештења о намени простора.
 • Издавању урбанистичке дозволе.
 • Издавању урбанистичке сагласности на техничку документацију.

 

5.1. Учешће грађана и правних лица у изради нацрта планских аката

 

     Током јавног увида у нацрт планског акта и правна лица имају право да ставе писмену примедбу на план уз образложење, као и да учествују у расправи пред стручном комисијом. Овим правом не остварује се појединачно право, већ много шире и значајно уставно право грађана на подношење предлога и иницијатива у процедури доношења општих аката локалне самоуправе.
     Јавни увид траје месец дана.
     Орган општинске, односно градске управе надлежан за урбанизам оглашава у дневном или локалном листу да је плански акт изложен на јавни увид, уз обавештење о месту и времену излагања планског акта, дужини трајања и начину одржавања стручне расправе.
     Примедбе које стављају грађани или правна лица обавезно се уносе у образложење планског акта који се доставља скупштини општине или града на разматрање и усвајање.

 
 

5.2. Обавештење о намени уређења простора

 

     Пре него што се покрене процедура за добијање грађевинске дозволе, потребно је да се зна намена земљишта на коме се може градити објекат. Захтев за издавање обавештења подноси се градском, односно општинском органу управе надлежном за послове урбанизма у месту где се налази непокретност.

 
     Уз захтев за издавање обавештења прилажу се:

 • Извод из земљишне књиге о праву својине или коришћења (или поседовни лист уколико се за подручје не води земљишна књига).
 • Копија плана за непокретност коју издаје Републички геодетски завод, Организациона јединица - Служба за премер и катастар у седишту општине.

     Захтев се таксира прописаном административном таксом.
     Надлежни општински или градски орган је дужан да обавештење изда у року од 8 дана.
 
 

5.3. Урбанистичка дозвола

 
     Урбанистичка дозвола претходи издавању грађевинске дозволе. То је акт којим се детаљно разрађује одређени простор. Овим актом прецизирају се положај објекта према улици, параметри објекта, висина и дужина, начин прикључивања на комуналну инфраструктуру. На известан начин урбанистичка дозвола је правило за понашање у свим фазама градње на одређеној парцели.
     Урбанистичка дозвола је појединачни акт који издаје орган општинске или градске управе надлежан за послове урбанизма. Овим актом се одређује место у простору на коме ће се градити или изводити радови и утврђују урбанистичко-технички услови за грађење. Овај акт садржи техничке услове за прикључење на комуналну инфраструктуру, податке о посебним условима које инвеститор прибавља од јавних предузећа, од органа и организација на основу посебних прописа (прикључак на водовод, канализацију, електромрежу, санитарне услове и друго), услове за уређење грађевинске парцеле, услове за грађење објекта и услове за обезбеђење суседних објеката.
     Захтев за добијање урбанистичке дозволе могу поднети власник, односно корисник градског грађевинског земљишта или власник објекта на коме треба изводити радове.
     Захтев за добијање урбанистичке дозволе у граду Београду за 10 градских општина подноси се Секретаријату за урбанизам преко Одсека за послове спровођења планских аката у седишту општина. Захтеви за добијање урбанистичке дозволе за шест приградских општина подносе се органима општинских управа надлежним за послове урбанизма.
 
     Уз захтев се подносе следећи докази:

 • Извод из земљишне књиге или поседовни лист, ако се за општину не воде земљишне књиге.
 • Копија плана непокретности (скица земљишта како је означено и уцртано у геодетском плану за одређено подручје).
 • Обавештење о намени непокретности.
 • Решење о признавању пречег права градње на градском грађевинском земљишту које доноси општински орган надлежан за имовинскоправне послове у месту где се непокретност налази.
 • Грађевинска и употребна дозвола за изграђени објекат који треба да се реконструише или надзиђује.
    Захтев се таксира административном таксом.
    Надлежни орган је дужан да изда урбанистичку дозволу у року од месец дана од дана подношења уредног захтева.
    Урбанистичка дозвола важи 3 године од дана издавања. Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе у том року.
    Ако надлежни орган одбије издавање урбанистичке дозволе, странка има право жалбе Извршном одбору скупштине општине, односно града.

 
 

5.4. Урбанистичка сагласност на техничку документацију

 
     Урбанистичка сагласност је нужна ради потврђивања да је техничка документација коју припрема грађанин за изградњу (главни пројекат са пројектима за комуналну инфраструктуру и прикључцима) усаглашена са урбанистичком дозволом и планским актом на основу кога је издата урбанистичка дозвола.
     Захтев за издавање урбанистичке сагласности на техничку документацију подноси се органу општине, односно града надлежном за послове урбанизма.
     Уз захтев за издавање урбанистичке сагласности подносе се следећи докази:

 • Урбанистичка дозвола.
 • Израђена техничка документација за изградњу објекта (која се добија од овлашћене пројектантске организације или приватног предузетника који имају овлашћење за израду техничке документације - пројекта).
 • Разне сагласности јавних и других предузећа о условима за прикључење на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација, електроенергетска, водопривредна, санитарна и друге сагласности). Ове сагласности се добијају одговарајућим решењима која издају одговарајуће инспекције, јавна и јавна комунална предузећа.
     Орган је дужан да изда урбанистичку сагласност у року од месец дана од дана подношења уредног захтева.  Уколико орган не изда тражену сагласност, грађанин може да уложи жалбу Извршном одбору скупштине општине или града.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"