3.1. Издавање извода из матичних књига и уверења

 

    Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих представља јавну исправу којом се доказују следеће чињенице: дан, час и година рођења, пол, родитељи, лично име и презиме, датум склапања брака, лична имена и презимена брачних другова који су закључили брак, датум и место смрти и друго. Чињенице које су уписане у изводу су веродостојне и служе као доказно средство грађанину да оствари своја друга права и да докаже свој идентитет путем ових исправа.
    Изводи најчешће служе грађанину приликом уписа у књигу држављана, бирачки списак, добијања радне и здравствене књижице, личне карте, пасоша, оружног листа, за остваривање бројних права по основу пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, као и других бројних права за која је потребно пружити веродостојне податке о статусном праву грађанина. Чињенице које су уписане у изводу други органи и судови по правилу прихватају као веродостојне и истините све док се одређени подаци у овим изводима не пониште или измене.
    Уверење представља потврђивање одређених чињеница које су уписане у јавне књиге које по службеној дужности воде одређени органи. Орган који води службену евиденцију уверењем потврђује да су те чињенице веродостојне. На пример, кад орган издаје уверење за одређеног грађанина да има регистровану радњу за обављање неке делатности, он уверењем потврђује да је радња регистрована под одређеним регистарским бројем, да се у њој врши одређена делатност и име лица које води радњу.
    Пред органима и судовима се могу као доказно средство употребити фотокопије извода из матичних књига, али уз пружање на увид оригиналног примерка органу, односно суду.
    Захтев за издавање извода из матичне књиге подноси се општинском органу управе у месту где је извршен упис (рођења, венчања, смрти).
    Захтев за издавање уверења таксира се прописаном административном таксом.
    Извод и уверење издају се истог дана.

 
 

 3.2. Добијање уверења из службених евиденција МУП-а

 

     Организациона јединица МУП-а Србије дужна је да грађанину на његов захтев изда уверење о свим чињеницама о којима води прописане службене евиденције, као што су: уверење о пребивалишту и боравку, уверење о поседовању путне исправе, потврду да је извршена регистрација моторног возила и друго. Уверење се издаје по хитном поступку, а најкасније у року од 15 дана. Грађанин је дужан да за издато уверење плати административну таксу која важи на дан предаје захтева.

 
 

3.3. Уверење о држављанству Републике Србије

 

    Евиденцију о држављанству Републике Србије води исти орган општинске управе надлежан за матичне послове који води матичну књигу. Ова евиденција је раздвојена од евиденције за добијање држављанства. Процедура за стицање држављанства Републике Србије спроводи се у Министарству унутрашњих послова Србије.
   Упис у књигу држављана матичар врши по правилу по рођењу детета у месту рођења детета или месту рођења једног од родитеља. Ако се упис не изврши по рођењу детета, упис се може спровести накнадно, на захтев једног или оба родитеља.
    Захтев за накнадни упис подноси се органу општинске управе надлежном за матичне послове који је дужан да донесе решење у року од месец дана. По правоснажности решења матична служба уписује у књигу држављана податке који су утврђени у решењу.
    Евиденција о држављанству води се на прописаном обрасцу, а уверење које се издаје из ове евиденције има снагу јавне исправе.
    Захтев за издавање уверења, таксиран одговарајућом административном таксом, подноси се општинском органу управе надлежном за вођење матичних књига у месту уписа.
    Уверење о упису у књигу држављана Републике Србије издаје се истог дана када се  поднесе захтев.

 
 

 3.4. Овера потписа, рукописа и преписа

 

             Своје право на оверу потписа, рукописа и преписа грађанин може остварити пред органом општинске управе надлежним за општу управу.
            У поступку грађани не остварују појединачно право, али обављањем ових службених радњи орган општине омогућује грађанима да помоћу преписа остваре одређена права у поступку пред надлежним државним или судским органом.

 
 

3.4.1. Овера потписа и рукописа

 

    Да би остварио ово право, грађанин подноси исправу пред службеним лицем које врши оверу и својеручно потписује и изјављује да је рукопис написан његовом руком.
    За оверу потписа и рукописа плаћа се административна такса.
    Овера потписа и рукописа се потврђује отиском штамбиља на изворној исправи са назначењем датума овере и броја из уписника под којим је исправа заведена. Затим се овера потврђује државним печатом и потписом службеног лица.
    Грађанин је дужан да службеном лицу покаже на увид личну карту или другу исправу ради провере идентитета. Уколико грађанин не поседује личну карту, свој идентитет може доказати изјавом два сведока који га познају и поседују личну карту.
    Овера се врши одмах.

 
 

 3.4.2. Овера преписа

 

    Да би се извршила овера преписа, грађанин подноси захтев надлежном органу општине   за послове опште управе.
    Уз захтев прилаже оригинал исправе и њен препис или фотокопију.
    Оверу преписа врши орган тако што ставља потврду на препис у којој назначава да је препис изворне исправе писан рукописом, машином, хемијском оловком, компјутером, да има одређен број страница са назначењем да се изворна исправа налази код странке и да је препис веран оригиналу исправе. У потврду се уноси број и датум овере преписа. Потврду потписује овлашћено лице за оверу  и на потпис ставља печат државног органа.
    Овера се врши одмах.

 
 

 3.5. Овера преписа списа из управног поступка

 

    Грађанин има право да тражи оверен препис списа и аката из предмета у управном поступку код надлежног овлашћеног органа општинске, односно градске управе.
    Орган је дужан да одмах изда оверен препис.
    Препис акта или списа оверава службено лице које је водило управни поступак.

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"