Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-22/2017-IV/07
Датум: 20.09.2017. године
ВРБАС

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Општинска управа Врбас, Одељење за заштиту животне средине и енергетски менаџмент обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта, „Carnex“ doo из Врбаса, Кулски пут 26, поднео овом Одељењу Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта- Пречистач отпадних вода индустрије меса, пројектованог капацитета средње количине отпадних вода од 2300 m3/dan, на локацији у Врбасу, ПЦ Индустрија меса „Carnex“, Кулски пут 26, на катастарким парцелама број 4103, 4075/4, 4091/2, 10858/1 и 10822/1 к.о. Врбас-град, број Е-1291/17.

Позивају се заинтересовани органи, организације и јавност да изврше увид у садржину поднетог захтева у просторијама Општинске управе Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, свакога радног дана у временском периоду од 8-12 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од 20 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своја мишљења о поднетом захтеву.

Јавна расправа за заинтересоване органе, организације и јавност одржаће се 11.09.2017. године у Општинској управи Врбас, у Одељењу за заштиту животне средине, Маршала Тита 89, спрат 3, канцеларија број 9, у 12 часова.

Ово Обавештење се објављује на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 36/2009).

По овлашћењу Начелника,
Руководилац Одељења,
Маја Бјекић